mám zájem o dodávku Můj ELIMON

potřebujete poradit ?

Napište nám
+420 474 720 240 +420 220 512 422
+420 474 720 240

Prohlášení společnosti ELIMON a.s. týkající se zákazníků společnosti ENWOX ENERGY s.r.o.

23. 8. 2017

clanek_zadady spolecnosti Společnost ELIMON a.s. tímto reaguje na sdělení společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. týkající se zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. a na výzvu, aby zákazníci hradili zálohy za dodávku energie na účet společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Společnost ELIMON a.s. uzavřela se společností ENWOX ENERGY s.r.o. Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny. Na základě této smlouvy převzala společnost ELIMON a.s. veškerá práva a povinnosti společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. z vymezených smluv o dodávkách elektřiny.

Mezi společností ELIMON a.s. a společností ENWOX ENERGY s.r.o. bylo dohodnuto, že Postupitel, tedy společnost ENWOX ENERGY s.r.o., je zavázán vůči zákazníkům jako dodavatel elektřiny dle postoupených smluv do dne, ve kterém dojde k provedení změny dodavatele elektřiny u operátora trhu, společnosti OTE a.s. Rovněž z § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník vyplývá, že u smluv s trvajícím plněním lze smlouvu postoupit k tomu, co ještě nebylo splněno.

K provedení změny dodavatele elektřiny došlo u většiny zákazníků dne 15. srpna 2017. Společnost ENWOX ENERGY s.r.o. již u skupiny zákazníků, která byla převedena u OTE a.s., není účastníkem smluvního vztahu. ENWOX ENERGY s.r.o. zůstává dlužníkem u případných přeplatků, tedy v případě, kdy výše zákazníkem uhrazených záloh bude vyšší než cena plnění, které společnost ENWOX ENERGY s.r.o. svým zákazníkům dodala. ENWOX ENERGY s.r.o. dále zůstává věřitelem pohledávek za případné nedoplatky za dodávky energie, tedy v případě, kdy výše zákazníkem uhrazených záloh bude nižší než cena plnění, které společnost ENWOX ENERGY s.r.o. svým zákazníkům dodala do okamžiku provedení změny dodavatele.

Pokud společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. sděluje zákazníkům, že došlo ke zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. z obchodního styku, může se toto zástavní právo týkat pouze pohledávek, ke kterým vzniklo vlastnické právo společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. Toto zástavní právo se žádným způsobem netýká pohledávek z postoupených smluv, které vznikly až společnosti ELIMON a.s.

Ustanovení § 1341 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník stanoví, že má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem. Zástavním dlužníkem dle zástavní smlouvy je společnost ENWOX ENERGY s.r.o. Pohledávky na úhradu ceny za dodávky energie dodané po provedení změny dodavatele, včetně sjednaných záloh, jsou pohledávky, ke kterým nabývá vlastnické právo ELIMON a.s. Z tohoto důvodu se jich zástavní právo zřízené společností ENWOX ENERGY s.r.o. jako zástavním dlužníkem netýká!!!

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. ve svém sdělení žádá zákazníky, aby až do doby, než zákazníci uzavřou novou smlouvu s novým obchodníkem, poukazovali platby záloh na dodávku elektřiny od doručení oznámení na účet č. 266055033/0300 pro platby v českých korunách a na účet č. 7274280/0300 pro platby v eurech. Obdobně mají zákazníci postupovat rovněž co do zaplacení splatného vyúčtování dodávky elektřiny za dobu trvání smlouvy s Dodavatelem, jakož i případných nedoplatků na zálohách nebo vyúčtování, úroku, úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, obecně pak jakýchkoliv plateb, které dlužíte dodavateli z titulu odběru elektřiny.

Výše uvedené bankovní účty nejsou bankovními účty společnosti ELIMON a.s.

Společnost ELIMON a.s. s ohledem na výše uvedené sděluje zákazníkům, že cenu za dodávky energie poskytnuté společností ELIMON a.s. jsou zákazníci povinni hradit na bankovní účet společnosti ELIMON a.s. vedený u ČSOB, a.s. č. ú. 223388620/0300 jako postupníkovi smluv sjednaných se zákazníky.

ELIMON a.s. se dále důrazně ohrazuje proti zmínce o potřebě uzavření nové smlouvy s novým obchodníkem. Postoupením smlouvy ze společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. na společnost ELIMON a.s. nedochází k zániku smlouvy, ani její změně. Smluvní vztah trvá v té podobě, v jaké byl uzavřen mezi zákazníkem a ENWOX ENERGY s.r.o. V žádném případě není potřeba, aby zákazník uzavřel novou smlouvu s novým obchodníkem. Pokud by zákazník novou smlouvu s novým obchodníkem skutečně uzavřel a neplnil by tak postoupenou smlouvu, jedná v rozporu s uzavřenou smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny a vznikne mu povinnost uhradit příslušnou smluvní pokutu.

Luděk Hora

ředitel společnosti

ELIMON a.s.

Jak probíhá
změna dodavatele

  1. Přečtěte si naše Předsmluvní informace, Všeobecné obchodní podmínky a prohlédněte si Ceník pro daný region.
  2. V případě zájmu vyplňte elektronický formulář Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo jeho papírovou podobu.
  3. Vytiskněte a podepište Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, a společně s kopií svého posledního vyúčtování zašlete poštou.
  4. Součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny je Plná moc. Změna dodavatele je jen administrativní, stále budete mít stejného distributora a stejný elektroměr.
  5. Zašleme Vám potvrzenou kopii Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a následně originál Smlouvy společně s rozpisem plateb záloh.
  6. Stáváte se zákazníkem společnosti ELIMON a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace